ERKLÆRING OM PERSONVERN

Denne personvernerklæring gjelder i tillegg til og supplerer SmartCare AS’ «Lisensvilkår for Brukere av DiabetesGuard» («Avtalen»).

I medhold av personopplysningslovens § 19 gir SmartCare AS ( «SmartCare») følgende informasjon i forbindelse med innsamling av sensitive opplysninger fra de personer, som har inngått Avtalen med SmartCare og er registrert som Brukere/lisensinnehavere (heretter benevnt «Bruker») av applikasjonen «DiabetesGuard».

 1. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er: SmartCare AS
  v/ daglig leder
  Skippergata 4 A
  4611 Kristiansand
  nr. 997 073 916

SmartCare har inngått databehandleravtaler med selskapene Windows Azure Trust Center.

 1. Formålet med behandlingen av data er, at SmartCare til enhver tid har oversikt over informasjon om Brukere som benytter applikasjonen «DiabetesGuard», informasjon registrert i brukerens helsekort og oppgitte pårørende og andre kontaktpersoner for å;
  1. kunne identifisere og kontakte Brukeren, oppgitte pårørende og andre kontaktpersoner,
  2. for å kunne assistere brukeren på best mulig måte med rådgivning, assistanse i eget land eller assistanse på reise.
  3. for å kunne kreve inn betaling fra Brukeren,
  4. for å finansiere produktet ved markedsføring fra SmartCare eller tredjeparter overfor Brukeren, oppgitte pårørende og andre kontaktpersoner,
  5. for at pårørende og andre som varsles får korrekt informasjon om hvem som er Bruker av tjenesten og for å kunne gi disse riktige opplysninger om Brukeren,
  6. for å kunne informere Brukeren, oppgitte pårørende og andre kontaktpersoner om relevant informasjon om tjenesten og evt. fremtidige tjenester og dens innhold.
 2. Følgende opplysninger vil bli innhentet om Brukeren, oppgitte pårørende og andre kontaktpersoner;
  1. Fullt navn på Bruker
  2. Mobilnummer
  3. Brukerens Telefontype
  4. Epost-adresse
  5. Navn og mobilnummer til Brukerens pårørende og kontaktpersoner
  6. Brukerens GPS posisjon
 3. Følgende opplysninger kan Brukeren selv registrere i helsekortet
  1. Brukerens Fødselsdato, adresse og diagnosedato
  2. Brukerens Diabetestype
  3. Brukerens Medisiner/utstyr, samt doser
  4. Annen relevant nyttig informasjon om Brukerens diabetes
  5. Annen relevant nyttig medisinsk informasjon om andre medisinske eller
  6. Kontaktinformasjon og avtaler med egne profesjonelle pårørende (f. Eks fastlege, diabetessykepleier, hjemmesykepleietjeneste)
  7. Forsikringsdetaljer
  8. ID
 4. Opplysninger som innhentes og behandles blir utlevert av Brukeren selv i forbindelse med registering i applikasjonen DiabetesGuard, utfylling av helsekort og ved at SmartCare aktiverer sin server. Mottaker av opplysningene er SmartCare og databehandler Windows Azure Trust Center.
 5. I abonnement som inkluderer DiabetesGuard Alarmsentrals tjenester, vil DiabetesGuard Alarmsentral ved alarm eller ved Brukerens oppringning til rådgivningstelefonen ,være mottaker av opplysninger om Brukeren som er nødvendig for å ivareta Brukeren. DiabetesGuard Alarmsentral og SmartCare har inngått særskilt databehandleravtale for dette formålet. DiabetesGuard Alarmsentral vil, ved behov for å bistå Brukeren for å få tilstrekkelig helsehjelp, formidle informasjon om Brukeren til tredjepart.
 6. De opplysninger som innhentes og behandles vil bli slettet når Avtalen mellom SmartCare og Brukeren avsluttes.
 7. Dersom man inngår Avtale om bruk av applikasjonen DiabetesGuard er det en forutsetning for Avtalen, at Brukeren gir fra seg personopplysningene som nevnt i punkt 3. Det er således ikke frivillig om man vil gi fra seg disse opplysningene til SmartCare.
 8. Dersom man inngår abonnement som inkluderer DiabetesGuard Alarmsentrals tjenester, oppfordres det til å fylle inn relevante opplysninger i helsekortet som nevnt i punkt 4. for at DiabetesGuard Alarmsentral skal kunne bistå med best mulig assistanse for brukeren.
 9. Det er Brukerens ansvar å forsikre seg om at samtlige opplysninger som registreres i helsekortet er riktige, sanne og oppdaterte.
 10. Brukeren har rett til fullt innsyn om hvilke opplysninger SmartCare behandler om Brukeren selv, jf. personopplysningslovens § 18. Brukeren kan kreve rettet opplysninger som er feil/ufullstendige og kan i den forbindelse kontakte SmartCare som behandlingsansvarlig.
 11. Gjennom databehandleravtalene har SmartCare iverksatt tiltak som sikrer, at personopplysningene om Brukeren ikke overlates andre utover det som fremgår av vilkårene eller denne erklæring. Konkret er det iverksatt følgende tiltak;
  1. Fysisk sikring av datasentre hvor nettverkinfrastruktur, lagringssystemer og servere er plassert.
  2. Sikring mot uautorisert tilgang via nettverk (brannmurtjenester).
  3. Fjerndrift sikres med krypterte nettverksforbindelser.
  4. Kun personell som har reelt behov for tilgang til servere og nettverk å gjennomføre leveransen/opprettholde tjenesten, kan få tilgang.
  5. Tilgang for autorisert personell baseres på individuelle Brukernavn og passord.
  6. Sikkerhetskopiering av data i henhold til avtalt omfang og frekvens.
 1. Denne personvernerklæring er underlagt norsk rett og eventuelle tvister skal behandles ved Kristiansand tingrett, Norge som rett verneting.

SAMMENDRAG AV LISENSVILKÅR FOR PÅRØRENDE I DIABETESGUARD

Pårørende må være over 18 år.

Pårørende må bekrefte ved SMS, at de kan være pårørende til Brukeren.

Dersom pårørende blir kontaktet av automatisk varslingstjeneste eller DiabetesGuard Alarmsentral når Bruker har utløst en alarm, er det forventet, at pårørende vil prioritere å rykke ut til Brukeren, eller sørge for at noen rykker ut til Brukeren.

Markedsføring

Ved å bekrefte ved SMS å være pårørende til Brukeren, samtykker pårørende til at SmartCare og SmartCares samarbeidspartnere kan kontakte/ringe/sende informasjon og opplysninger om relevante produkter, applikasjoner og tjenester levert av SmartCare og SmartCares samarbeidspartnere pr SMS, e-post, Snapchat, Instagram, Facebook og lignende tjenester og sosiale medier. (Forutsetter eksplisitt forhåndssamtykke)

Pårørende  samtykker til at SmartCare gir kontaktinformasjon til samarbeidspartnere i markedsføringsøyemed. (Forutsetter eksplisitt forhåndssamtykke)

Kristiansand, Norge den 15.11.2016