GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR BRUGERE AF DIABETESGUARD APPLIKATION

Disse brugerbetingelser forklarer, hvordan SmartCare AS (herefter ”SmartCare”, ”vi” eller ”os”) leverer services forbundet med DiabetesGuard Applikationen.

1.Generelt

DiabetesGuard er en applikations-baseret service, der er udviklet til diabetespatienter (herefter omtalt som Brugeren),  og deres pårørende, så de kan føle sig mere trygge i hverdagen.

DiabetesGuard (herefter omtalt som service) kombinerer en mobil applikation med et smart digitalt alarmsystem, så pårørende til Brugeren og assistancepersonale får adgang til information om, hvor Brugeren befinder sig, samt relevant sundhedsralateret data, i tilfælde hvor der skal ydes akut assistance. Servicen tilbydes til Iphone og Android smartphones, som er koblet til Wifi eller mobildata.

Med denne service menes også andre services leveret af SmartCare eller af SmartCares samarbejdspartnere, som har en naturlig sammenhæng med denne service.

Anvendelsen af Servicen forudsætter, at der er indgået en juridisk bindende aftale mellem SmartCare og brugeren, som indgår aftale med SmartCare om retten til at bruge Servicen.

Dette dokument indeholder gældende betingelser og vilkår mellem SmartCare og Brugeren.

Anvendelse af Servicen, er betinget af at Brugeren fuldt ud accepterer de betingelser, som er beskrevet i licensvilkårene nedenfor samt gældende vilkår for privatlivspolitik.

Brugen af Servicen forudsætter, at Brugeren er over 18 år eller har samtykke fra en værge. Ligeledes forudsættes det, at Brugeren har læst og accepterer de juridisk bindende licensvilkår. Ved ibrugtag af Servicen har Brugeren således accepteret licensvilkårene, som er juridisk bindende.

Brugen af denne service forudsætter ligeledes, at Brugeren har adgang til funktionsdygtigt smartphone samt et dansk mobiltelefonnummer.

Pårørende skal være over 18 år. De pårørende skal via SMS bekræfte, at de ønsker at blive registreret som pårørende til Brugeren. I tilfælde hvor den pårørende bliver kontaktet, når Brugeren har udløst en alarm, forventes det, at den pårørende med det samme prioriterer at opsøge og/eller tage kontakt til og hjælpe Brugeren, eller sørge for, at en anden hjælper brugeren.

2.Licens – ophavsret – databaser

Alle rettigheder til Servicen og tilhørende applikationer, programmer, manualer og databaser ejes af SmartCare. Brugeren accepterer SmartCares ophavsrettigheder, varemærke- og domænerettigheder til Servicen.

Servicen tilbydes til Brugeren som en løbende abonnementsløsning. Brugeren tilbydes en midlertidig og begrænset, ikke eksklusiv ret (licens) til at bruge Servicen. Licensen er personlig og tilbydes alene til Brugeren selv. Servicen er kun til privat brug og er ikke tilladt til brug i virksomheds- eller forretningsøjemed.

Abonnementet kan gensidigt opsiges med en måneds skriftlig opsigelsesfrist. Gældende fra sidste dag i opsigelsesmåneden. Ved udløb af abonnementsperioden bortfalder Brugerens ret til at anvende Servicen, og Brugeren forpligter sig til ophør af al anvendelse af denne service.

I tilfælde af at Brugeren misligholder sine øvrige pligter efter denne aftale, kan SmartCare standse servicen og/eller opsige aftalen med omgående virkning, hvis Brugeren ikke retter op på forholdene inden for den af SmartCare givne frist. Ved væsentlig mislighold kan aftalen ophæves med omgående virkning.

Ved ophør af abonnementet vil adgangen til tjenesten blive spærret, og Brugeren er forpligtet til omgående at slette applikationen, inklusive tilhørende programmer, og andet indhold i tilknytning til hertil, fra sin mobiltelefon. Det er ikke tilladt at anvende servicen efter abonnementet er afsluttet.

Brugeren har ikke ret til at kopiere eller forsøge at ændre, skabe eller genskabe Applikationen eller videregive egenskaber, udleje, lease eller videregive licens til andre, overlade til andre. Det er ikke tilladt at kopiere programmer, manualer og databaser, uden tydelig skriftlig forhåndssamtykke fra SmartCare.

Servicen må under ingen omstændigheder anvendes til ulovlige formål eller på nogen anden måde misbruges i strid med loven/reglerne og vilkår som er formål med servicen.

I abonnementsperioden kan SmartCare, i tilfælde af at Brugeren misligholder sine øvrige pligter efter denne aftale, standse servicen og/eller opsige aftalen med omgående virkning, hvis Brugeren ikke retter op på forholdene inden for den af SmartCare givne frist.

3.Forholdet til App Store og samarbejdspartnere med SmartCare

Servicen tilbydes af SmartCare som en applikation til din mobiltelefon. Applikationen kan anvendes til Iphone og Android smartphones.

Brugeren er indforstået med og accepterer, at brugen af denne service ikke kan finde sted, hvis den er i strid med de til enhver tid gældende vilkår og brugerbetingelser fra AppStore og andre distributører. Det samme gælder for vilkår og betingelser fra eventuelle samarbejdspartnere, leverandører m.fl. til SmartCare.

SmartCare tilbyder forskellige funktioner i servicen, sundhedskort, blogs, videoer, vækkeur, Hjælp-alarm og aktivitetsalarm.

Brugen af services i applikationen, som er leveret af SmartCares samarbejdspartnere, har deres egne brugerbetingelser. Disse betingelser vil stå på vores samarbejdspartneres hjemmesider.

4. Ændringer

Brugeren accepterer, at SmartCare kan ændre abonnement, vilkår, produkt eller services med 30 dages varsel.

De til enhver tid gældende vilkår findes på www.smartcare.no/da. Desuden vil SmartCare løbende foretage automatiske opdateringer af servicen og de til enhver tid gældende vilkår vil fremgå deraf.

5.Overdragelse

Brugeren har ikke ret til at overdrage sit abonnement til en tredjepart.

SmartCare har ret til at overdrage denne licensaftale til en tredjepart i det tilfælde at rettighederne til applikationen Servicen videregives til en tredjepart.

6.Markedsføring

SmartCare tilbyder Basis abonnement til Diabetesforeningen medlemmer. For at servicen kan være gratis financieres dele af driftsomkostninger af samarbejdspartnerne mod at SmartCare markedsfører deres commercielle interesser. Dette forudsætter, at Brugeren giver samtykke til, at SmartCare og deres samarbejdspartnere må henvende sig til Brugeren og dennes pårørende for at markedsføre forskellige produkter og services.

Ved ibrugtagen af Servicen giver Brugeren samtykke til, at SmartCare og SmartCares samarbejdspartnere må kontakte/sende Brugeren information og oplysninger om relevante nyheder, produkter, applikationer og services leveret af SmartCare og SmartCares samarbejdspartnere via push beskeder i Applikationen eller per SMS, e-mail og sociale medier.

Brugeren giver samtykke til, at SmartCare videregiver kontaktinformation til samarbejds-partnere i markedsføringsøjemed.

Brugeren giver samtykke til, at SmartCare og/eller deres samarbejdspartnere kan indhente teknisk information fra operatører og leverandører med henblik på, at SmartCare kan tilbyde de aktuelle services, herunder mobiltelefonnummer, IP-adresse og lignende.

7.Fraskrivelse af ansvar

SmartCare tilstræber, at Servicen til enhver tid er en velfungerende applikation til gavn for Brugeren. Brugeren accepterer imidlertid og er fuldt indforstået med, at erhvervelse og brug af Servicen og eventuelle services i tilknytning hertil, er et teknisk/elektronisk hjælpemiddel.

Servicen udvikles løbende og applikationen er afhængig af andre applikationer, services, og leverandører.

Som følge af dette kan Servicen indeholde fejl, unøjagtigheder, forsinkelser og mangler. SmartCare giver ingen garantier for servicens pålidelighed, nøjagtighed eller anvendelsesområde. Det samme gælder for eventuelle eksterne services leveret af tredjepart.

SmartCare fraskriver sig, som følge af ovennævnte, ethvert direkte eller indirekte ansvar for fejl, unøjagtigheder, forsinkelser og mangler ved applikationen Servicen og eventuelle tilhørende produkter, applikationer og services.

SmartCare tager ikke ansvar for skade og/eller tab af ting eller dødsfald som følge af tjenesten og dens brug. SmartCare har heller ikke ansvaret for tab af data eller information, der tilhører Brugeren.

SmartCares ansvar er under enhver omstændighed begrænset til det beløb, Brugeren har betalt SmartCare. Der gøres særskilt opmærksom på, at Servicen anvendes af Brugere med helbredsproblemer, og derfor er det utrolig vigtigt, at Brugeren selv finder ud af, om der er særlige forhold, som Brugeren skal være opmærksom på i sin brug af servicen.

Servicen er ikke et lægemiddel og erstatter på ingen måde Brugerens ordinerede lægemidler. Brugeren bør ikke bruge Servicen uden først at konsultere sin læge.

8.Forholdet til eksterne services

I det tilfælde at brugen af Servicen giver Brugeren adgang til materiale, links og andre eksterne services fra andre/tredjeparter, accepterer Brugeren, at dette sker for egen regning og risiko.

SmartCare er under ingen omstændigheder ansvarlig for indhold eller information af sådant materiale, links eller andre eksterne services.

9.Gældende lovgivning og uoverensstemmelser

Enhver uoverensstemmelse mellem SmartCare og Brugeren, og enhver uenighed i relation til Servicen, er underlagt Dansk Lovgivning.

Sist oppdatert 25.10.2018