Brukerbetingelser/Terms NO | EN | DA | SE
Personvern/Privacy NO | EN | DA | SE

BRUKERBETINGELSER

Note: Brukerbetingelser for pårørende er oppsummert nederst
Note: De samme Brukerbetingelsene gjelder for Brukere av TrygghetsAlarm

GENERELLE LISENSVILKÅR FOR BRUKERE AV DIABETESGUARD

 1. Generelt – Forutsetninger – Pårørende

DiabetesGuard er en tjeneste utviklet for, at diabetespasienter og deres pårørende (heretter benevnt brukeren) skal føle seg tryggere med hensyn til, at riktig helsehjelp blir iverksatt, når problemer oppstår på grunn av sykdommen. DiabetesGuard er en helsesikkerhetstjeneste (heretter benevnt tjenesten), som kombinerer en mobil applikasjon med et smart digitalt alarmsystem slik, at pårørende og assistansepersonell får tilgang til informasjon om, hvor brukeren befinner seg og relevante medisinske data, når helsehjelp skal iverksettes.  Tjenesten tilbys til brukere av iPhone og Android mobile smarttelefoner som er koblet til Wifi eller 4G.

Med tjenesten menes alle tjenester levert av SmartCare AS (heretter benevnt «SmartCare») eller av SmartCares samarbeidspartnere, som har naturlig sammenheng med tjenesten.
Bruk av DiabetesGuard forutsetter, at det er inngått en juridisk bindende avtale mellom SmartCare og den som inngår avtale om rett til bruk av DiabetesGuard (heretter benevnt «Brukeren»).

Dette dokument fastsetter hvilke betingelser og vilkår som gjelder mellom SmartCare og Brukeren.

DiabetesGuard kan kun brukes under forutsetning av, at Brukeren fullt ut aksepterer betingelsene i disse lisensvilkårene og eventuelle vilkår for tilleggstjenester.

Bruk av DiabetesGuard forutsetter, at Brukeren er over 18 år eller at det er innhentet foresattes samtykke, og at Brukeren har lest grundig gjennom lisensvilkårene og aksepterer disse som juridisk bindende for seg. Ved å ta tjenesten DiabetesGuard i bruk aksepterer Brukeren alle lisensvilkårene som juridisk bindende for seg.

Bruk av tjenesten forutsetter også at Brukeren har fungerende nettilgang og norsk mobiltelefonnummer.

Pårørende må være over 18 år. Pårørende må bekrefte ved SMS, at de kan være pårørende til Brukeren. Dersom pårørende blir kontaktet når Bruker har utløst en alarm, er det forventet, at pårørende vil prioritere å rykke ut til Brukeren, eller sørge for at noen rykker ut til Brukeren.

2. Lisens – Opphavsrett – Varemerke – Varighet

Alle rettigheter til DiabetesGuard og tilhørende applikasjoner, programvare, manual og databaser eies av SmartCare. Brukeren anerkjenner SmartCares opphavsrettigheter, varemerke-, og domenerettigheter til DiabetesGuard.

Brukeren gis en midlertidig og begrenset ikke-eksklusiv rett (lisens) til å bruke DiabetesGuard for Brukeren selv.

Brukeren har ikke rett til å overføre lisensen til andre. DiabetesGuard er kun til privat bruk og er ikke tillatt brukt i næringsvirksomhet.

Brukeren har ikke rett til å kopiere, dekompilere, forsøke å endre, skape og /eller gjenskape avledede verk, plukke fra hverandre, leie ut, lease, viderelisensiere, overlate til andre eller på annen måte disponere over DiabetesGuard med tilhørende applikasjon, programvare, manualer og databaser, uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra SmartCare.
DiabetesGuard må ikke under noen omstendighet benyttes til formål som er ulovlige eller på annen måte misbrukes i strid med lov/forskrift, disse vilkår og det formål som tjenesten DiabetesGuard er ment å ha.

Applikasjonen DiabetesGuard tilbys Brukeren som en løpende abonnementsløsning.

I samarbeid med SmartCares samarbeidspartnere tilbys basistjenesten uten vederlag for Brukeren.

Abonnementet kan gjensidig skriftlig sies opp med 1 – en – måneders oppsigelsesfrist, regnet fra utløpet av den siste dag i oppsigelsesmåneden.

Ved utløpet av abonnementsperioden bortfaller Brukerens rett til å bruke DiabetesGuard og Brukeren plikter å avslutte all bruk av tjenesten.

I abonnementsperioden kan SmartCare stanse tjenesten med umiddelbar virkning og/eller si opp denne avtale omgående, dersom Brukeren misligholder sine øvrige plikter etter denne avtale, og forholdet ikke er rettet innen den frist som SmartCare fastsetter.

For abonnement DiabetesGuard Plus gjelder tilleggsvilkår med betalingsbetingelser.

Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med umiddelbar virkning.

Ved avslutning av avtaleforholdet vil tilgang til tjenesten bli sperret og Brukeren plikter straks å fjerne applikasjonen DiabetesGuard, med tilhørende programvare og alt innhold i tilknytning til dette fra sin mobiltelefon. Det er ikke tillatt å benytte tjenesten DiabetesGuard etter at avtaleperioden er avsluttet.

3. Forholdet til App Store og samarbeidspartnere av SmartCare

Tjenesten DiabetesGuard tilbys av SmartCare som en mobilapplikasjon tilpasset iPhone og Androide smarttelefoner.

Brukeren er innforstått med og aksepterer at bruk av tjenesten ikke kan finne sted i strid med de til enhver tid gjeldende vilkår og bruksregler fra App Store og andre distributører.
Det samme gjelder vilkår og betingelser fra eventuelle samarbeidspartnere, leverandører m.v. til SmartCare.

SmartCare tilbyr ulike funksjoner i tjenesten, herunder nyhetsforum, demo-videoer, tidsalarm, SOS-alarm og treningsfuksjoner m.v.

Det finnes egne vilkår for bruk av andre tjenester i applikasjonen DiabetesGuard som er levert av SmartCare sine samarbeidspartnere. Disse vilkår vil fremkomme på våre samarbeidspartneres nettsider.

4. Endringer

Brukeren aksepterer at SmartCare kan endre abonnementet, vilkår eller produkt eller tjenester m.v. med 30 dagers varsel.
De til enhver tid gjeldende vilkår finnes på www.smartcare.no. I tillegg vil SmartCare foreta automatiske oppdateringer av tjenesten og de til enhver tid gjeldende vilkår vil fremgå av denne.

5. Overdragelse

Brukeren har ikke rett til å overdra sitt abonnement til tredjemann.

SmartCare har rett til å overdra denne lisensavtalen til tredjemann dersom rettighetene til applikasjonen DiabetesGuard overføres til tredjemann.

6. Personvern m.v.

SmartCare er omfattet av reglene om behandling av personopplysninger. SmartCares personvernerklæring, jf. bl.a. pol. §19, følger vedlagt. SmartCare er behandlingsansvarlig jf. personopplysningsloven (pol.) § 2.

Ved inngåelse av denne lisensavtale samtykker Brukeren til at SmartCare loggfører og lagrer sensitive opplysninger om Brukeren til bruk for de tjenester som leveres i forbindelse med DiabetesGuard, herunder data og informasjon om Brukeren til bruk for oppdatering av programvare, applikasjon, support og eventuelle andre tjenester mellom SmartCare og Brukeren.

7. Markedsføring

Basistjenesten DiabetesGuard er et gratisprodukt, og inntektene kommer fra markedsføring og samarbeidspartnere.  Dette innebærer, at Brukeren av gratistjenesten må samtykke til, at SmartCare og deres samarbeidspartnere henvender seg til Brukeren og til pårørende for å markedsføre ulike produkter og tjenester. (markedsføring ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmetoder forutsetter forhåndssamtykke)

Ved å ta i bruk DiabetesGuard samtykker Brukeren til, at SmartCare kan kontakte/ringe/sende Brukeren informasjon og opplysninger om relevante produkter, applikasjoner og tjenester levert av SmartCare og SmartCares samarbeidspartnere pr SMS, e-post, Snapchat, Instagram, Facebook og lignende tjenester og sosiale medier.

Ved å ta i bruk DiabetesGuard samtykker Brukeren til, at SmartCares samarbeidspartnere kan kontakte/ringe/sende Brukeren informasjon og opplysninger om relevante produkter, applikasjoner og tjenester levert av SmartCare og SmartCares samarbeidspartnere pr SMS, e-post, Snapchat, Instagram, Facebook og lignende tjenester og sosiale medier. (markedsføring ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmetoder forutsetter forhåndssamtykke) 

Ved å ta i bruk DiabetesGuard samtykker oppgitte pårørende og kontaktpersoner til, at SmartCare og SmartCares samarbeidspartnere kan kontakte/ringe/sende de oppgitte pårørende og kontaktpersoner informasjon og opplysninger om relevante produkter, applikasjoner og tjenester levert av SmartCare og SmartCares samarbeidspartnere pr SMS, e-post, Snapchat, Instagram, Facebook og lignende tjenester og sosiale medier. (markedsføring ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmetoder forutsetter forhåndssamtykke)

Brukeren og Brukerens oppgitte pårørende og kontaktpersoner samtykker til, at SmartCare gir kontaktinformasjon til samarbeidspartnere i markedsføringsøyemed.

Brukeren samtykker til, at SmartCare eller deres samarbeidspartnere kan innhente teknisk informasjon fra operatører og leverandører slik at SmartCare kan tilby aktuelle tjenester, herunder mobilnummer, IP-adresse og lignende.

8. Ansvarsfraskrivelse

SmartCare tilstreber, at DiabetesGuard til enhver tid er en velfungerende applikasjon til hjelp for Brukeren.

Brukeren aksepterer imidlertid, og er fullt ut innforstått med, at erverv og bruk av DiabetesGuard og eventuelle tjenester i tilknytning til denne, er et teknisk/elektronisk hjelpemiddel, og at dette leveres slik det til enhver tid er.

I tillegg er applikasjonen avhengig av andre applikasjoner, tjenester og leverandører, og tjenesten utvikles og er i endring.

Som følge av dette kan tjenesten DiabetesGuard inneholde feil, unøyaktigheter, forsinkelser og mangler, og SmartCare gir ingen garantier for tjenestens pålitelighet, nøyaktighet eller bruksområde. Det samme gjelder eventuelle eksterne tjenester levert av tredjeparter.

SmartCare fraskriver seg som følge av ovennevnte ethvert direkte og indirekte ansvar for feil, unøyaktigheter, forsinkelser og mangler ved applikasjonen DiabetesGuard og eventuelle tilhørende produkter, applikasjoner og tjenester (herunder tjenesten DiabetesGuard Plus).

SmartCare tar intet ansvar for skade og/eller tap på person eller ting som følge av tjenesten og dens bruk. SmartCare har heller intet ansvar for tap av data eller informasjon tilhørende Bruker.

SmartCares ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp, Brukeren har betalt SmartCare. Det fremheves særskilt, at DiabetesGuard benyttes av Brukere med helsemessige problemer og som følge av dette er det svært viktig, at Brukeren selv avklarer, om det er særskilte forhold Brukeren må være oppmerksom på.

DiabetesGuard er ikke et legemiddel og erstatter på ingen måte Brukerens foreskrevne legemidler. Brukeren må ikke bruke DiabetesGuard uten etter samråd med sin lege.

9. Forholdet til eksterne tjenester

For det tilfelle at bruken av DiabetesGuard gir Brukeren tilgang til materiale, linker og andre eksterne tjenester fra andre/tredjeparter, aksepterer Brukeren at dette skjer på egen regning og risiko.

SmartCare er ikke under noen omstendighet ansvarlig for innhold eller informasjon i slikt materiale, linker eller andre eksterne tjenester.

Materiale, linker og andre eksterne tjenester kan inneholde proprietært innhold og materiale og være beskyttet av lovgivning.

10. Lovvalg og verneting

Enhver tvist mellom SmartCare og Brukeren, og enhver tvist i relasjon til tjenesten DiabetesGuard, er undergitt norsk rett.

Ved eventuell tvist er Kristiansand tingrett, Norge, rett verneting

TILLEGSVILKÅR FOR BRUKERE AV DIABETESGUARD PLUS

DiabetesGuard Plus er en betalingstjeneste for tilleggstjenester til DiabetesGuard som fremgår de til enhver tid gjeldende produktbeskrivelser.

Ved å ta tilleggstjenester i  DiabetesGuard Plus i bruk aksepterer Brukeren disse lisensvilkårene i tillegg til de generelle vilkår for DiabetesGuard som juridisk bindende for seg.

1. Betaling

DiabetesGuard Plus er en betalingstjeneste, som Brukeren har tilgang til under forutsetning av, at Brukeren betaler lisensavgiften og ellers oppfyller de generelle lisensvilkårene og denne avtalen.

Betaling skjer ved de til enhver tid tilbudte betalingsløsninger med tilhørende vilkår.

Abonnementet løper inntil det blir sagt opp i henhold til pkt 7,

Ved utløpet av abonnementsperioden bortfaller Brukerens rett til å bruke DiabetesGuardPlus og Brukeren plikter å avslutte all bruk av tilleggstjenesten. SmartCare kan stanse tjenesten med umiddelbar virkning dersom betaling ikke skjer.

2. Forholdet til tredjeparter – fullmakt og dekning av kostnader

I abonnement som inkluderer tjenester fra en DiabetesGuard Alarmsentral samtykker Brukeren og pårørende til, at tredjepart gis tilgang til SmartCare sin informasjon om Brukeren og pårørende.  Det samtykkes også til, at både SmartCare kan gi denne informasjonen videre til tredjepart ved alarm.

Tilleggstjenesten innebærer, at tredjeparter skal bistå dersom Brukeren trenger dette. Brukeren gir herved DiabetesGuard Alarmsentral og SmartCare fullmakt til å gi informasjon og engasjere offentlige- eller private til å rykke ut til Brukeren, dersom Brukeren påkaller hjelp gjennom systemet.

SmartCare, DiabetesGuard Alarmsentral og andre leverandører skal holdes skadesløse for kostnader ved falske alarmer fra Brukeren og kan kreve sine kostnader ved dette dekket av Brukeren. SmartCare bestreber seg på å overholde de angitte responstider som beskrevet under. Konkrete responstider vil imidlertid kunne variere basert på konkret belasting på alarmsenteret, tekniske hindre utenfor DiabetesGuard Alarmsentrals kontroll mv.

3. Tilgang til tjenester

 • DiabetesGuard Alarmsentral

 4. DiabetesGuard Alarmsentral som ekstra assistanse i hjemlandet

DiabetesGuard Alarmsentral kan kobles på alarmfunksjonen som en ekstra pårørende, som sikkerhetsnett i tilfeller der de pårørende ikke har mulighet til å hjelpe ved utløst alarm. DiabetesGuard vil være den siste pårørende, som blir kontaktet ved utløst alarm. DiabetesGuard Alarmsentral kan også velges som eneste profesjonelle pårørende dersom brukeren ikke har pårørende i nærheten. DiabetesGuard Alarmsentral mottar beskjed når en Bruker har behov for hjelp. Tjenesten gjelder i Brukerens hjemland.

Ved utløst alarm:

DiabetesGuard Alarmsentral ringer Brukeren innen 60 sekunder etter at alarm er mottatt hos DiabetesGuard Alarmsentral. Ved kontakt med Brukeren avdekker DiabetesGuards Brukerens behov for hjelp. Er det behov for å ringe til alarmsentral, kan DiabetesGuard Alarmsentral være behjelpelig med å formidle kontakt, såfremt Brukeren ikke selv er i stand til dette.

Dersom det ikke oppnås kontakt med Brukeren, ringer DiabetesGuard til brukeren 2 ekstra ganger med 5 minutters mellomrom. Dersom det ikke oppnås kontakt med brukeren etter 3. oppringing formidler DiabetesGuard Alarmsentral kontakt til den nasjonale alarmsentralen. DiabetesGuard Alarmsentral utleverer relevant informasjon om den aktuelle situasjonen, GPS lokasjon og brukerens data fra Diabetes Helsekort i DiabetesGuard App-en.

DiabetesGuard Alarmsentral tar kontakt med de pårørende og informerer om hendelsen.

Hvis det ikke er mulig for den nasjonale alarmsentral å sende hjelp, så kontakter DiabetesGuard Alarmsentral brukerens pårørende. Ved kontakt med pårørende kan DiabetesGuard Alarmsentral sende pårørende GPS-lokasjonen til Bruker. Bruker er likevel selv ansvarlig for å legge inn tilstrekkelig og nøyaktig informasjon i alarmens kommentarfelt, slik at pårørende eller ambulanse kan finne frem til Brukeren også ved unøyaktig GPS-lokasjon, eller der Brukeren befinner seg i et område med begrenset nettilgang og GPS-lokasjon ikke kan finnes.

Bruker er selv ansvarlig for å tilrettelegge for, at pårørende kan ta seg inn i Brukers bolig ved behov.

Ved behov for akutt hjelp via offentlig alarmsentral kan DiabetesGuard Alarmsentral ikke garantere, hvilken hjelp alarmsentralen yter eller responstid for utsendelse av ambulanse.

5. DiabetesGuard Alarmsentral som ekstra assistanse på reise

Tjenesten gjelder på reise jf. landeliste*).

DiabetesGuard Alarmsentral kan kobles på alarmfunksjonen som en ekstra pårørende, som sikkerhetsnett i tilfeller der de pårørende ikke har mulighet til å hjelpe ved utløst alarm, eller som eneste profesjonelle pårørende dersom brukeren ikke har pårørende i nærheten.

Dersom Brukeren befinner seg i utlandet, skal Brukeren oppdatere pårørendeinformasjon til å inneholde navn og telefonnummer til medreisende eller pårørende hjemme og/eller kontaktinformasjon til døgnbemannet resepsjon på overnattingsstedet.

Ved utløst alarm:

Alarm mottas på DiabetesGuard Alarmsentral. DiabetesGuard Alarmsentral kontakter Brukeren innen 60 sekunder etter at alarm er mottatt hos DiabetesGuard Alarmsentral. Ved kontakt med Brukeren avdekker DiabetesGuard Alarmsentral Brukerens behov for hjelp.

Dersom det ikke oppnås kontakt med brukeren ringer DiabetesGuard Alarmsentral til Brukeren 2 ekstra ganger med 5 minutters mellomrom. Dersom det ikke oppnås kontakt med Brukeren etter 3. oppringing formidler DiabetesGuard Alarmsentral kontakt til den nasjonale alarmsentralen på destinasjonen via DiabetesGuard Alarmsentral internationale samarbeidspartnere. DiabetesGuard Alarmsentral formidler relevant informasjon om den aktuelle situasjonen, GPS lokasjon og relevant data fra Brukerens Diabetes Helsekort i DiabetesGuard App-en.

DiabetesGuard Alarmsentralhenviser til reiseforsikringens assistansepartner via Brukerens forsikringskort dersom det er behov for reiseassistanse på reisen. Forutsatt at Brukeren har lastet opp forsikringskort i sin DiabetesGuard.

Det er mulig å registrere hotellresepsjonen som pårørende såfremt man reiser alene og det finnes 24/7 resepsjonsservice på hotellet. DiabetesGuard Alarmsentral kontakter da resepsjonen dersom alarmen utløses og det ikke oppnås kontakt med Brukeren og alarmsentralen ikke kan assistere.

DiabetesGuard Alarmsentral tar kontakt med de påørende og informerer om hendelsen.

*) Liste over land: Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Hellas, Holland, Irland, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østeriket.

6. Rådgivningstjenesten/Rådgivning

Brukeren kan stille generelle spørsmål knyttet til

 • Type 1 og type 2 diabetes
 • Generelle spørsmål om behandling av diabetes
 • Virkningsprofil av insulin
 • Insulintyper (penne/pumper)
 • Holdbarhet og håndtering av insulin
 • Kullhydrater og kostveiledning
 • Livsstilsendringer
 • Symptomer på lavt og høyt blodsukker
 • Insulinsjokk
 • Ketoacidose/Syreforgiftning
 • Blodsukkermåling og injeksjonsteknikk
 • Generell veiledning om håndtering av diabetesbehandling ved reiser, sykdom, sport, alkohol, steroidbehandling

Alle oppringninger håndteres av sykepleiere, som er utdannet innen diabetesrådgivning.

Det ytes ikke helsehjelp (derfor stilles det ikke konkrete behandlingsforslag eller råd i forhold til behandling eller diagnostisering).

7. Oppsigelse

DiabetesGuard Plus kan gjensidig skriftlig sies opp med 1 – en – måneders oppsigelsesfrist, regnet fra utløpet av den siste dag i oppsigelsesmåneden.

SAMMENDRAG AV LISENSVILKÅR FOR PÅRØRENDE I DIABETESGUARD

Pårørende må være over 18 år.

Pårørende må bekrefte ved SMS at de kan være pårørende til Brukeren.

Dersom pårørende blir kontaktet av automatisk varslingstjeneste eller Falck når Bruker har utløst en alarm, er det forventet at pårørende vil prioritere å rykke ut til Brukeren, eller sørge for at noen rykker ut til Brukeren.

Markedsføring

Ved å bekrefte ved SMS å være pårørende til Brukeren, samtykker pårørende til at SmartCare og SmartCares samarbeidspartnere kan kontakte/ringe/sende informasjon og opplysninger om relevante produkter, applikasjoner og tjenester levert av SmartCare og SmartCares samarbeidspartnere pr SMS, e-post, Snapchat, Instagram, Facebook og lignende tjenester og sosiale medier. (Forutsetter eksplisitt forhåndssamtykke).

Pårørende  samtykker til at SmartCare gir kontaktinformasjon til samarbeidspartnere i markedsføringsøyemed. (Forutsetter eksplisitt forhåndssamtykke).

Oppdatert pr 18.12.2018